ทุนจาก The Pollock-Krasner Foundation สำหรับศิลปินด้านทัศนศิลป์


เขียนอย่างไรให้โดนใจ….Résumé for Visual Artists

ได้ทราบข่าวเรื่องทุนนี้มาจากเพื่อนศิลปินผู้เป็นกัลยาณมิตรท่านหนื่ง nakoi เห็นว่ามีประโยชน์ดี ไหนๆ ก็ได้ขยายความเป็นภาษาไทยแล้ว หากมีศิลปินท่านอื่นใดสนใจ ก็อาจจะเป็นประโยชน์บ้าง

ศิลปินไทยที่เพิ่งได้รับทุนจากมูลนิธินี้ล่าสุด ตามที่มีชื่อแจ้งอยู่ในข้อมูลของมูลนิธิก็ คือ “ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์” ส่วนศิลปินท่านอื่นที่เคยได้รับทุนนี้ เช่น  “กมล เผ่าสวัสดิ์” และ “บัณฑิต พูนสมบัติเลิศ “

หมายเหตุ: หากสะกดชื่อนามสกุลของศิลปินท่านใดผิดพลาดไป ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจาก Nakoi อ่านมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ

…………………………………………………………………………………………………………

The Pollock-Krasner Foundation-The Grant

จุดประสงค์ของการให้ทุน

ทางมูลนิธิต้องการมอบทุนสนันสนุน ให้แก่ศิลปินผู้มีผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าและดีเลิศ ตามมาตรฐานของทางมูลนิธิ โดยจะให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ศิลปินนานาชาติทั้งเพื่อใช้ในการทำงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ (professional) และการดำเนินชีวิตส่วนตัว (personal)

ข้อกำหนดในการสมัคร

 • เปิดรับสมัครตลอดปีโดยไม่จำกัดช่วงเวลาการปิดรับสมัคร
 • รับงานทัศนศิลป์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม, ประติมากรรม, หรือภาพพิมพ์
 • เปิดสำหรับศิลปินผู้มีความต้องการทุนสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างแท้จริง
 • มีกำหนดระยะเวลาการให้ทุน 1 ปี โดยจะพิจารณาจากความเหมาะสมของผู้สมัครแต่ละราย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับฐานะ และความจำเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และการดำรงชีวิตของศิลปิน ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้จะรวมถึงค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาลด้วย
 • ขนาดและระยะเวลาของทุนขึ้นอยู่กับสภาพการทำงาน และการดำเนินชีวิตของแต่ละศิลปิน

ข้อจำกัดของทุน

 • สงวนสิทธิ์ ไม่รับใบสมัครสำหรับงานสร้างสรรค์ทางสาขาพาณิชย์ศิลป์, ภาพถ่าย, วีดีทัศน์, การแสดง, ภาพยนตร์, หัตถศิลป์, และ/หรืองานสร้างสรรค์อื่นใดที่ตกอยู่ในสาขาดังกล่าวข้างต้น
 • ไม่ใช่ทุนสำหรับนักเรียน, นิสิตนักศึกษา หรือสถาบันทางการศึกษาทุกประเภท
 • ไม่แจกทุนให้เพื่อนำไปใช้จ่ายในเรื่อง ดังต่อไปนี้
  • การใช้หนี้อันที่ศิลปินแต่ละคนได้สร้างไว้
  • ค่าธรรมเนียมเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย
  • การซื้ออสังหาริมทรัพย์
  • ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นฐาน
  • ค่าดำเนินการติดตั้งงานศิลปะอื่นใด อันเนื่องมาจากการได้รับทุนจัดสร้าง หรือสั่งจ้างจากบุคคลหรือองค์กรอื่นใด
 • ไม่จ่ายค่าเดินทางให้กับศิลปิน ยกเว้นในบางกรณีที่จะต้องได้รับการพิจารณาพิเศษ เป็นรายๆ ไป

ขั้นตอนการคัดเลือก

คณะกรรมการผู้ทำการคัดเลือก ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา ผู้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ที่ทางมูลนิธิได้พิจารณาแล้ว โดยผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

 • จดหมายประกอบคำชี้แจง (cover letter)
 • ใบสมัคร
 • ภาพถ่ายผลงานปัจจุบัน จำนวน 10 ชิ้น

ทางมูลนิธิจะทำการพิจารณาใบสมัครของศิลปินแต่ละรายทันทีที่ได้รับเอกสารการสมัครดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน ในระหว่างการพิจารณา หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นใด เจ้าหน้าทีจะติดต่อโดยตรงไปยังผู้สมัคร

การยื่นใบสมัครรอบสอง (reapplication)

ผู้สมัครทุกท่านมีสิทธิ์ยื่นใบสมัครได้อีก หลังจากที่ได้รับทุนแล้ว หรือ ได้รับการตอบปฏิเสธแล้ว โดยให้ส่งผลงานชุดใหม่ที่ไม่เคยส่งไปยังมูลนิธิ พร้อมเอกสารอื่นๆ

ทั้งนี้ผู้สมัครต้องเว้นระยะเวลา 12 เดือน หลังจากที่สิ้นสุดช่วงการรับทุน หรือ อย่างน้อย 12 เดือน นับจากวันที่ในใบสมัคร สำหรับผู้ที่ได้รับการตอบปฏิเสธ แต่ระยะเวลา 12 เดือนดังกล่าวนี้ อาจจะได้รับการยกเว้น ในกรณีที่ศิลปินมีความต้องการอันจำเป็นอย่างเร่งด่วน โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป จากทางคณะกรรมการมูลนิธิ

ทางมูลนิธิจะไม่พิจารณาใบสมัครที่ส่งทางโทรสาร หรือ จดหมายอีเลคทรอนิค (e-mail)

สิ่งสำคัญยิ่งที่ทางคณะกรรมการใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา คือ ภาพผลงานของศิลปินที่ส่งไป ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ศิลปินจะต้องส่งภาพที่มีคุณภาพที่ชัดเจน (highest quality) ตามเกณฑ์ที่มูลนิธิกำหนดให้

ศิลปินผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก Grant Application Form

หรือหากท่านใดต้องการส่งคำถาม หรือขอรับใบสมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งคำขอได้ทางโทรสาร หรือ จดหมายอีเลคทรอนิค ไปตามที่อยู่ด้านล่าง ทั้งนี้ขอให้ท่านส่งพร้อมกับชื่อที่อยู่ ของท่าน เพื่อทางมูลนิธิจะได้ส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้ง

Attn:     Request for Application

            The Pollock-Krasner Foundation, lnc.

            863 Park Avenue

            New York, New York 10075

            Fax: 1-212-288-2836, E-mail: grants@pkf.org

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

รายละเอียดในใบสมัคร

ทางมูลนิธิมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะประเมินค่าความต้องการทุนสนันสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินทุกท่าน จากเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่ผู้สมัครยื่นประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

1.   จดหมายชี้แจง (Cover letter) ที่แจ้งจุดมุ่งหมายในการขอรับทุน เพื่อใช้สนับสนุนในการสร้างสรรค์งานศิลปะ (เป็นทุนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน, การดำเนินชีวิตประจำวัน และ/หรือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล)  และมูลค่าของทุน โดยต้องชี้แจงให้เห็นว่า ทุนที่ได้รับนี้ ศิลปินจะจัดสรรมันไปใช้อย่างใดบ้าง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตัวเอง ในฐานะผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า จดหมายและหลักฐานประกอบต่างๆ ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องเท่านั้น

2.  ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครที่แนบมาด้วยกันนี้อย่างระมัดระวัง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และวันที่กำกับ ในตอนท้ายของใบสมัครและถ่ายสำเนาใบสมัครที่ท่านกรอกเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งชุด ใบสมัครที่ไม่มีการลงลายมือชื่อและวันที่ จะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางคณะกรรมการมูลนิธิ

3.   ภาพผลงาน (digital image) ล่าสุดจำนวนสิบภาพ ให้บรรจุลงในแผ่นซีดีหนึ่งแผ่น โดยให้แต่ละภาพมีคุณสมบัติดังนี้

– อยู่ในไฟล์ภาพชนิด jpeg

– ขนาด 400 dpi

– ที่ความกว้างคูณยาว ประมาณ  5″ x 7″

– เป็นภาพที่สามารถมองเห็นผลงานได้ในด้านกว้าง, ยาว และสูง

– แต่ละต้องมีคุณภาพของความคมชัดสูงสุดตามขนาดที่กำหนด

– เขียนชื่อ-นามสกุลของท่านอย่างชัดเจนลงบนซีดี ที่ประกอบไปด้วยไฟล์ภาพผลงานเพียงสิบภาพเท่านั้น

– ไฟล์ภาพที่นำเสนอด้วยโปรแกรมการนำเสนอต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น power point presentation, slideshows หรือโปรแกรมข้อมูล นำเสนออื่นใด ทางคณะกรรมการจะไม่เปิดดู

– คณะกรรมการมูลนิธิ จะไม่รับผลงานสร้างสรรค์ที่ศิลปินส่งมาเป็นภาพถ่าย, สไลด์ หรือผลงานจริง

– ชื่อภาพผลงานแต่ละภาพในซีดีให้เขียนในรูปแบบดังนี้ นามสกุล_ชื่อ#.jpg  ตัวอย่างเช่น  maon_koi1.jpg และ  maon_koi2.jpg เป็นต้น

              – ให้แนบแผ่นพิมพ์รายละเอียดภาพผลงาน พร้อมทั้งกำกับชื่อภาพ พร้อมรายละเอียด ชื่อไฟล์ภาพ, ปีที่ทำ, ชื่อผลงาน,  ขนาดผลงาน, และวัสดุที่ใช้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

maon_koi1.jpg

 1. maon_koi1, 1999, untitled1, 5’x10’x9′, wood and metal

maon_koi2.jpg

      2. maon_koi2, 1999, untitled2, 3’x11’x19′, wood and metal

เป็นต้น…..จนครบจำนวนสิบภาพผลงาน

4.    บรรยายความคิดของศิลปิน (Artist Statement; optional) ถ้าผู้สมัครต้องการบรรยายแนวความคิดของผลงานจำนวนสิบภาพที่ส่งประกอบใบสมัคร ให้เขียนด้วยความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ ซึ่งคำบรรยายนี้จะเป็นส่วนช่วยในการพิจารณาคัดเลือกด้วย แต่ทั้งนี้ทางมูลนิธิ ไม่กำหนดให้เป็นข้อเอกสารที่จำเป็นต้องยื่น

5.    ประวัติศิลปิน (Resume/Curriculum Vitae) แสดงรายการบันทึกการแสดงผลงาน, ทุน, รางวัล และกิจกรรมทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยแจ้งวันเวลา พร้อมทั้งสถานที่

6.    ส่งใบสมัครขอรับทุนไปยังมูลนิธิตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

The Pollock-Krasner Foundation, Inc.

863 Park Avenue, New York, NY 10075

กรุณาส่งเฉพาะเอกสารที่กำหนดเท่านั้น และเอกสารรวมทั้งซีดีทั้งหมดจะไม่ถูกส่งกลับไปยังผู้สมัครทุกราย

คณะกรรมการคัดสรรของมูลนิธิจะทำการประชุมเป็นระยะๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุน และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครทุกรายทราบทันทีที่ได้ทำการตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่ง

ทางมูลนิธิจะติดตามผลงาน โดยจะสอบถามไปยังศิลปินที่ได้รับทุนเป็นระยะในช่วงของการรับทุน และมูลนิธิขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจ่ายทุนได้ทันที ถ้าพบว่ามูลนิธิไม่ได้รับคำตอบอันเหมาะสมในการใช้จ่ายทุนดังกล่าว เนื่องจากการใช้จ่ายทุนในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ตามที่ศิลปินร้องขอ และตามที่มูลนิธิเห็นสมควร

……………………………………………………………………………………..

ใบสมัคร

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลทั้งหมดถือเป็นความลับของมูลนิธิ ในอันที่จะไม่เปิดเผยแก่ผู้ใดทั้งสิ้น และให้กรอกข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อ…………………………………………(นามสกุล)  (ชื่อ) (ชื่อกลาง)……………….(ชื่อกลางไม่มี ไม่ต้องใส่)

ถ้ามีชื่ออื่นที่ใช้อย่างเป็นทางการ, โปรดแจ้ง…………………………

ที่อยู่………………..(Home address)

ที่อยู่ กรณีใช้รับส่งไปรษณีย์…………………(Mailing address)…………(ที่อยู่ที่แน่ใจว่าท่านจะได้รับเอกสารตอบกลับจากทางมูลนิธิ)

วันเกิด…………………………. Social Security Number……………………ไม่มีไม่ต้องใส่

สถานภาพ……………………..single / married…………..ถ้าแต่งงานให้บอกชื่อคู่สมรส………………………………

จำนวนบุตร/ธิดา…………………………

ที่อยู่ของคู่สมรส ถ้าแตกต่างจากที่อยู่ด้านบน…………………………………………….

คุณเคยสมัครขอรับทุนจากมูลนิธิ The Pollock-Krasner มาก่อนหรือไม่……………….ถ้าเคย เมื่อไหร่……….(เดือน) (ปี)…

คุณเคยรับทุนของมูลนิธิ The Pollock-Krasner มาก่อนหรือไม่………………ถ้าเคย เมื่อไหร่………(เดือน) (ปี)……………..

คุณได้รู้จักมูลนิธิ The Pollock-Krasner มาได้อย่างไร…………………………………………………..

ประวัติการศึกษา

ระดับวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย………….(ชื่อสถาบัน)…..ปีที่เข้าศึกษา (เดือน) (ปี)……..วุฒิที่ได้รับ………………ปีที่สำเร็จ………(เดือน) (ปี)…………

ปริญญาโท……….(ชื่อสถาบัน)…………….ปีที่เข้าศึกษา (เดือน) (ปี)……..วุฒิที่ได้รับ………………ปีที่สำเร็จ………(เดือน) (ปี)…………

อื่นๆ (รวมทั้งการศึกษาแบบส่วนตัว) ……………..(ชื่อผู้สอน)…………..ปีที่เข้าศึกษา………….(เดือน) (ปี)…………………ที่อยู่ของผู้สอน…………..

ประสบการณ์ในสายงานอาชีพ (ศิลปะ)

ในขั้นตอนการพิจารณาใบสมัคร

แสดงรายการการขอทุนหรือความช่วยเหลือทางด้านทุนสนับสนุนการทำงานสร้างสรรค์ศิลปะ ที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา โดยแจ้งชื่อองค์กรที่ขอรับทุน, วันที่สมัครขอรับทุน และสถานะของใบสมัครของท่าน พร้อมทั้งผลหรือการตอบกลับจากท่านหรือตอบรับจากองค์กรที่ขอท่านขอรับทุน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

รางวัลทุกชนิดที่ได้รับ

ชื่อรางวัล, องค์กรที่แจกรางวัล พร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์, วันที่ที่ได้รับ (เดือนและปี) และ จำนวนเงินรางวัล หรือของรางวัล

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้อ้างอิงถึง

กรุณาแจ้งชื่อผู้ที่รู้จักท่านอย่างพร้อมที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับท่าน ในกรณีที่ทางมูลนิธิอาจจะติดต่อไปยังท่านเหล่านี้ โดยให้แจ้งชื่อพร้อมที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมลล์ ของผู้อ้างอิงถึงจำนวนสามท่าน

ชื่อ, ที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์, เบอร์โทรศัพท์และอีเมลล์, ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร พร้อมตำแหน่งและสถานะ

แสดงสถานะทางการเงิน

ทางมูลนิธิต้องการทราบข้อมูลที่แท้จริงทางด้านการเงิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุน โดยข้อมูลเหล่าถือเป็นความลับอย่างยิ่งสำหรับมูลนิธิอันจะไม่ทำการเปิดเผยแก่ผู้ใดทั้งสิ้น รายการทั้งหมดให้แจ้งในอัตราเงินดอลล่าสหรัฐ และโปรดเจ้งอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ด้วย: ($1.00 us=………bath)

รายได้ปัจจุบันต่อปีจากการขายงานศิลปะ, 2005………….2006………………..2007………………..

รายได้ปัจจุบันต่อปีจากรายได้แหล่งอื่นๆ ทุกที่

ที่มาของรายได้ที่สามารถสอบถามได้, จำนวนต่อปี, ช่วงเวลาที่ได้รับรายได้นั้น

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

คุณได้รับเงินช่วยเหลือจากสำนักสวัสดิการสังคม (Social Security) หรือไม่ ถ้าได้ให้ชี้แจง และแจ้งว่าได้รับเท่าไหร่…………………

คู่สมรสหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องได้แบ่งปันจัดสรรรายได้ให้แก่คุณหรือไม่ ถ้ามีให้แจ้งชื่อ พร้อมระบุความสัมพันธ์และจำนวนเงินที่จ่ายให้กับคุณ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

รายได้รวมต่อปีจากทุกแหล่งรายได้ของคุณรวมทั้งครอบครัวของคุณเป็นเท่าไหร่…………………………………………………………………………..

ในระยะเวลา 12เดือนที่ผ่านมา คุณได้รับเงินช่วยเหลือ ของขวัญ หรือ เงินกู้ จากเพื่อนหรือ จากแหล่งอื่นใดหรือไม่…………………………….

คุณจะต้องให้การช่วยเหลือเลี้ยงดูผู้อื่นหรือไม่ ถ้ามีให้แจ้งชื่อ, อายุ, ความสัมพันธ์ และจำนวนที่ต้องจ่ายให้ต่อปี………………………………..

คุณอาศัยอยู่โดยลำพังหรืออยู่ร่วมกับคุ่สมรส, ครอบครัว หรือบุคคลอื่นใด…………………………………………………………………………………….

คุณต้องจ่ายค่าเช่าหรือค่าผ่อนบ้านที่อยู่อาศัยเดือนละเท่าใด (บ้านหรือสตูดิโอ)………………………………………………………………………………

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้ต่อปีของคุณ โดยไม่รวมค่าเช่าสถานที่ทำงาน (แต่รวมค่าอุปกรณ์ในการทำงานสร้างสรรค์ศิลปะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าสี, เฟรม, หล่อ, ห้องเก็บของ, ค่าประกันภัย เป็นต้น) เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่………………………………………………

ข้อมูลทางด้านการเงินอื่นๆ เช่น สำเนาการจ่ายภาษี, เอกสารการประกันภัย, จดหมายรับรองจากแพทย์ อาจจะถูกขอเพิ่มเติมจากทางมูลนิธิเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

ข้าพเจ้าของรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ได้แจ้งในใบสมัครนี้เป็นความจริงและแจ้งด้วยความเข้าใจอย่างดียิ่งจากสติปัญญาและความรู้ของข้าพเจ้า

……………………..ลงลายมือชื่อ……………………………………….วันที่………………………………..

ข้อมูลอ้างอิงจาก http://www.pkf.org/grant.html

เขียนอย่างไรให้โดนใจ….Résumé for Visual Artists

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s